mercredi 20 janvier 2010

Ours

P56 : 50 euros
M56 :207 euros

Dauphin

P50 : 55 euros
P52 : 50 euros
M50 : 125 euros
M52 : 100euros

Chats

M2 : 125 euros
M3 : 112euros
M4,5,6 : 100 euros

Girafe, hippopotame, rhinocéros

P60 : 50 euros
M60,61,100 : 112euros
M112 : 207 euros

Chouette

P29 : 40euros
P30,33,34 : 50euros
P31,32 : 72 euros
P35 : 82 euros
M34,30 :100 euros

Femme


518 euros

Vache


155 euros